ALGEMENE VOORWAARDEN

IK Trouw van Jou


KvK-nummer: 76976904

Algemene voorwaarden

1. Toepassing: deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en op iedere rechtsverhouding die daaruit voortvloeit (al dan niet op basis van een verzoek om diensten van de Klant aan Ik Trouw van Jou). Als een Klant verzoekt om diensten van Ik Trouw van Jou, dan geldt zulks als een wilsverklaring dat zij aan deze voorwaarden is gebonden. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang boven andere algemene voorwaarden (zoals: die van de Klant). Ik Trouw van Jou behoudt zich het recht voor om de deze algemene voorwaarden te wijzigen. Als zij dat doet, dan zal zij de klant hiervan op de hoogte brengen.

2. Definities: in deze algemene voorwaarden hebben de hierna genoemde begrippen de daarbij behorende betekenis:
• ‘Ik Trouw van Jou’ betekent de eenmanszaak Ik Trouw van Jou, ingeschreven bij het Handelsregister onder ‘Stout Creative Imaging’ met nummer 76976904
• ‘Overeenkomst’ betekent de overeenkomst van opdracht (mondeling of schriftelijk) tussen de Klant en Ik Trouw van Jou;
• ‘Offerte’ betekent het (geschreven) aanbod van Ik Trouw van Jou, met daarin beschreven de Diensten, het bedoelde gebruik daarvan en de tijdsplanning;
• ‘Klant’ betekent de persoon of rechtspersoon aan wie Ik Trouw van Jou Diensten verleent;
• ‘Diensten’ betekent de diensten en/of materialen die Ik Trouw van Jou uit hoofde van de Overeenkomst en de Offerte aan de Klant levert, bestaande uit (onder meer) fotografie en videoregistratie;
• ‘Honorarium’ betekent het honorarium dat Ik Trouw van Jou voor haar Diensten in rekening brengt;
• ‘Draaidaag’ betekent de (eerste) dag van de fotografie en/of videoregistratie waarvoor Ik Trouw van Jou is ingehuurd.

3. Ik Trouw van Jou rechtspositie: deze Overeenkomst is een overeenkomst van opdracht (als bedoeld in art: 7:400 BW e.v.). Ik Trouw van Jou zal zich inspannen om bij levering van Diensten te handelen in overeenstemming met de eisen van goed opdrachtnemerschap.

4. Betaling: de Klant zal, in ruil voor de Diensten, het Honorarium betalen zoals uiteengezet in de Offerte. Betaling: De klant betaalt Ik Trouw van Jou een voorschot van het door Ik Trouw van Jou ingeschatte Honorarium voor aanvang van de trouwdag. Het doel van het voorschot is om de trouwdag te reserveren. De aanbetaling wordt niet gerestitueerd bij annulering minder dan 4 maand voorafgaand aan de trouwdag. In de aanbetaling zitten ook de kosten voor de gewerkte uren voordat de trouwdag plaatsvind (contact met bruidspaar via mail/telefoon/kennismaking/reisduur). Het resterende bedrag zal worden betaald na de trouwdag en voor dat de diensten zijn geleverd.

5. Offertes en wijzigingen: de Offerte is gebaseerd op instructies van de Klant en de Klant garandeert dat die instructies juist en accuraat zijn. Het Honorarium en de Diensten zijn bepaald op basis van de instructies van de Klant en wijzigingen in die instructies nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, kunnen leiden tot extra kosten op grond van het meerwerk dat Ik Trouw van Jou moet verrichten. Meerwerk wordt door Ik Trouw van Jou altijd eerst geoffreerd.

6. Goedkeuringen: Indien Ik Trouw van Jou beelden of enig ander materiaal ter goedkeuring aan de Klant voorlegt, dan zal de Klant hier zorgvuldig naar kijken en Ik Trouw van Jou op de hoogte brengen van enige onjuistheid. Ik Trouw van Jou zal zich inspannen om dergelijke onjuistheden aan te passen, maar zij behoudt zich het recht voor om voor dergelijk meerwerk extra kosten in rekening te brengen indien dergelijke wijzigingen buiten het bestek van de Offerte vallen. Ruw beeldmateriaal van film en/of fotografie wordt niet weggegeven.

7. Intellectueel Eigendom: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal ieder intellectueel eigendomsrecht (zoals: auteursrecht) op enig werk dat in de loop van de Overeenkomst tot stand is gekomen, toebehoren aan Ik Trouw van Jou. Ik Trouw van Jou behoudt zich het recht voor om het werk dat zij gedurende de Overeenkomst ontwikkelt te gebruiken bij de promotie van haar Diensten. Indien de klant gedurende of na deze Overeenkomst het door Ik Trouw van Jou opgeleverde werk wenst te gebruiken voor een ander doel dan voorzien in de Offerte, dan dient zij daarvoor van Ik Trouw van Jou schriftelijke toestemming te hebben.

8. Opzegging: Ik Trouw van Jou heeft het recht om deze Overeenkomst onmiddellijk op te zeggen als de Klant: • bij het verstrijken van de betalingstermijn niet het volledige Honorarium heeft betaald; • wordt geliquideerd of ontbonden (in geval van een rechtspersoon) of sterft of permanent invalide raakt (in geval van een natuurlijk persoon); • niet in staat is haar betalingen te verrichten of betalingsafspraken maakt met haar crediteuren; • een curator of bewindvoerder over haar activa krijgt aangewezen; of • feitelijk stopt zaken te doen of deel te nemen aan het rechtsverkeer, of zulks dreigt te doen.

9. Regelgeving: de Klant is verplicht ervoor te zorgen dat de Diensten in overeenstemming zijn met alle relevante en lokale regelgeving in de landen waarin het gebruik van de Diensten wordt voorzien. De Klant zal Ik Trouw van Jou (en haar medewerkers en vertegenwoordigers) dan ook schadeloos stellen en vrijwaren van enige schade (met inbegrip van gerechtelijke kosten) die mocht voortvloeien uit een (vermeende) inbreuk van de Diensten op die regelgeving.

10. Kosten: Ik Trouw van Jou zal zich inspannen om een accurate schatting te geven van de gemaakte kosten (indien relevant), voor zover zulks mogelijk is. Kosten zijn niet bij het Honorarium inbegrepen, en Ik Trouw van Jou zal alle kosten die zij in relatie tot de Diensten maakt aan de Klant factureren. Bij significante kosten (naar de mening van Ik Trouw van Jou), zal de Klant deze op het eerste verzoek van Ik Trouw van Jou vooraf voldoen.

11. Levering: Het bewerkingsproces duurt maximaal 4 maanden vanaf de Draaidag. Onder de Diensten kunnen ook goederen en materialen zijn begrepen (bijvoorbeeld: digitale bestanden, dvd’s). Het risico ten aanzien van die goederen gaat over op de Klant op het moment dat Ik Trouw van Jou die goederen verzendt (zij het per post, per e-mail of via enig ander digitaal kanaal). De Klant zal de goederen onmiddellijk bij ontvangst inspecteren en Ik Trouw van Jou direct (schriftelijk) op de hoogte stellen indien enig defect wordt gevonden, onder vermelding van de details van dat defect. De Klant zal Ik Trouw van Jou de gelegenheid geven die goederen te inspecteren. Zonder een dergelijke kennisgeving, wordt de Klant geacht de goederen te hebben ontvangen en worden deze geacht in goede staat te verkeren. Ik Trouw van Jou bewaart tijdelijk kopieën van goederen en de Klant dient er zelf voor te zorgen dat goederen op de juiste, veilige wijze worden opgeslagen.

12. Annulering: indien de Klant deze Overeenkomst rechtsgeldig (en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden) beëindigt op een moment dat Ik Trouw van Jou al met de Diensten is begonnen, dan blijft de Klant gehouden om het evenredig Honorarium te voldoen.

13. Eigendom: Als Ik Trouw van Jou enig werk aanlevert dat auteursrechtelijk is beschermd, dan is het de Klant niet toegestaan hier wijzigingen op aan te brengen of om dit te gebruiken op een wijze die niet in de Overeenkomst is voorzien, tenzij zij vooraf schriftelijke toestemming van Ik Trouw van Jou heeft verkregen.

14. Verzuim: indien de klant niet binnen de betalingstermijn haar factuur betaalt, wordt zij geacht in verzuim te zijn. Klanten in verzuim dienen, naast de hoofdsom, ook de (redelijke) kosten van Ik Trouw van Jou te vergoeden, met inbegrip van juridische kosten of incassokosten.

15. Aansprakelijkheid: de aansprakelijkheid van Ik Trouw van Jou is (behoudens opzet en grove schuld) als volgt beperkt:
• Ik Trouw van Jou aansprakelijkheid is beperkt tot (a) het bedrag dat zij onder haar aansprakelijkheidsverzekering krijgt uitgekeerd, of, indien lager (b) het bedrag van het Honorarium dat daadwerkelijk door de Klant is betaald;
• Ik Trouw van Jou is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste instructies van de Klant of enige onjuiste toelevering van materialen of gegevens door een derde; en
• Ik Trouw van Jou is niet aansprakelijk voor enige indirect schade, reputatieschade of gevolgschade.

16. Onderaannemers: Ik Trouw van Jou mag bij de uitvoering van de Diensten gebruik maken van diensten van derden. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden gelden ook ter bescherming van deze derden.

17. Vertrouwelijke gegevens: Partijen zullen de vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze Overeenkomst krijgen, strikt geheim houden. Informatie die reeds publiek bekend is (anders dan door een inbreuk op deze geheimhoudingsverplichting), geldt niet als vertrouwelijke informatie.

18. Toestemming filmregistratie evenement: Het is de verantwoordelijkheid van de klant om toestemming van de locatie te krijgen voor het installeren van video-apparatuur en om video-opnamen te maken op de gekozen locatie.

19. Video-montage: Ik Trouw van Jou krijgt de volledige redactionele- en productiecontrole van Klant voor de montage van de op te leveren video’s.

20. Overmacht: Ik Trouw van Jou is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. In het geval, ten gevolge van overmacht, Ik Trouw van Jou niet in staat is de overeenkomst na te komen, is de Klant verplicht de tot dat moment verrichte werkzaamheden van Ik Trouw van Jou te betalen. De kosten van het verplaatsen dan wel het verschuiven ten gevolge van overmacht van de verplichtingen van Ik Trouw van Jou ingevolge deze overeenkomst zullen de Klant als meerwerk in rekening worden gebracht.. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Ik Trouw van Jou onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door Ik Trouw van Jou blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, uitbraak (voorbeelden: COVID-19, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte), transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van Ik Trouw van Jou of diens leveranciers.

Klant is in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

21. Volledige overeenkomst en strijdigheid: deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen partijen over deze inhoudt, en zij vervangt alle voorgaande verklaringen, onderhandelingen en schriftelijke uitwisselingen dienaangaande. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen uit de Offerte, prevaleren de bepalingen uit de Offerte.

22. Kennisgevingen: kennisgevingen dienen te allen tijde schriftelijk te worden gericht aan het zakelijke, geregistreerde adres van de andere partij. Kennisgevingen dienen per post of e-mail te worden verzonden.

23. Toepasselijk recht en Forumkeuze: deze Overeenkomst en enig geschil dat eruit mocht voortvloeien, wordt beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter zal exclusief bevoegd zijn om van enig geschil hieromtrent kennis te nemen.

24. Kosten: De kosten die schriftelijk zijn afgesproken met de klant worden aangehouden. Mocht er een prijswijziging zijn nadien, dan zullen deze kosten niet veranderen, en de eerst afgesproken kosten aangehouden, ongeacht de hoogte van de prijswijziging.